Assisted Living & Memory Care Facilities

امکانات کمک کننده به مراقبت از حافظه ی زندگی

CFIG که برای به کار انداختن زندگی طراحی و برای لذت بخشی ساکنین، خانواده ها و کارمندان ایجاد شده است، مفهوم جدیدی برای زندگی سالمندی به وجود آورده است که بر «زندگی» تاکید می کند و آن را به مرحله ی جدیدی وارد می کند.

تعهد، مفهوم، شگفتی و هدف عناصر راهنمایی کننده ای هستند که CFIG را متفاوت می کنند. ماموریت CFIG ایجاد روابط متقابل برای سالمندانی است که به خدمات یاری کننده ی مراقبت از زندگی و مراقبت از حافظه نیاز دارند.

انجمن های CFIG تعهد را در سطح شخصی ترغیب می کنند و آن را ارتقا می دهند.