شرایط اشتغال زایی:

براساس مقررات اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده آمریکا (USCIS) سرمایه­ گذاری EB-5 باید به تضمین و یا ایجاد فرصت شغلی برای تعداد ۱۰ کارگر آمریکایی منجر گردد. این تضمین و یا ایجاد شغل باید طی دو سال از زمان اخذ مجوز مشروط اقامت و ورود به آمریکا تحقق یابد. فرصت­های شغلی که براساس EB-5  ایجاد می ­شوند به صورت مستقیم و غیر مستقیم (منتج شده) مورد تقسیم بندی قرار می­ گیرند. متقاضی ویزای EB-5 باید ایجاد شغل واقعی ناشی از  سرمایه ­گذاری مستقیم خود در پروژه مورد نظر را به اثبات برساند. در سرمایه گذاری از طریق مراکز منطقه ­ای، مشاغلی که بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از  پروژه ایجاد می­ شوند نیز به برای متقاضی مورد محاسبه قرار می­ گیرند.

Handshake with map of the world in background