مالیات اوراق قرضه شرکتی

Image of an office workplace with document, touchpad and a cup of coffee

از اوراق قرضه شرکتی (سهام) چگونه مالیات گرفته می شود؟

اوراق قرضه بر اساس سود به دست آمده در سهام ها اخذ مالیات می شوند، که از طریق سرمایه به دست آمده یا زیان کسب شده در آخرین فروش سهام و از طریق تخفیف اصل سهام کسر مالیات صورت می گیرد. مجموع مالیات بدهکار در هر یک از این اجزا به طور مساوی به کل مقدار مالیات مورد مطالبه در هر سهم اوراق قرضه اضافه می شود.

سودی که شما از اوراق قرضه شرکتی (سهام) به دست می آورید مشمول مالیات فدرال و نیز مالیات کشوری می شود. این ها مالیات های متداول مشمول در هر اوراق قرضه سنتی می باشد. پرداخت سود به طور طبیعی هم در اندازه و هم زمان پرداخت معین می شود که به صاحب سهام اجازه می دهد تا مقدار دقیق مالیات مشمول به سود خود را محاسبه کند.

مالیات وضع شده به سرمایه افزوده یا زیان حاصله در مقایسه با مالیات وضع شده به سود کمتر سنتی است زیرا یک سرمایه گذار فقط وقتی می تواند سرمایه افزوده را دریافت کند که آن را قبل از سررسید بفروشد. اگر یک سرمایه گذار قبل از سررسید سهامش را بفروشد مبلغی که بیشتر از اصل سهام دریافت می کند به عنوان سرمایه افزوده در نظر گرقته می شود و با نرخ معمول مالیات بر درآمد سرمایه گذار محاسبه مالیاتی می شود. اگر سرمایه گذار سهامش را بعد از یک سال از خرید بفروشد و به سر رسید نرسیده باشد بر طبق سرمایه افزوده بلند مدت محاسبه مالیات صورت می گیرد.

Stockmarket data in newspaper, close-up (blue toned)

در بعضی از موارد قیمت یک سهام از ارزش اسمی خود کمتر محاسبه می شود. در این صورت مانند سهام های بدون کوپن، تفاوت بین ارزش اسمی سهام و قیمت اولیه پیشنهادی به عنوات ما به التفاوت ارزش اولیه در نظر گرفته می شود و مشمول مالیات می شود. این نوع مالیات کمی پیچیده است و سرمایه گذار اگر می خواهد سهامی با مابه التفاوت ارزش اولیه بخرد باید با یک مشاور حرفه ای مالیاتی مشورت کند.

 

منبع : Investopedia.com